Sylabus

Celoroční přípravné kurzy zahrnují témata z biologie, fyziky a chemie, která jsou nutná pro zvládnutí modelových otázek.

Chemie - rozpis lekcí

LekceObsah
1) Obecná chemie Atom, kvantová čísla, periodická soustava prvků
2) Obecná chemie Biogenní prvky, chemická vazba, chemická reakce, chemické vzorce, reakční směsi
3) Obecná chemie Reakční kinetika, chemická rovnováha
4) Obecná chemie Oxidační číslo, redoxní reakce, iontový součin vody, pH, Teorie kyselin a zásad
5) Anorganická chemieAnorganické sloučeniny, Beketovova řada kovů, elektrolýza, úprava chemických rovnic
6) Anorganická chemieChemické výpočty
7) Anorganická chemieChemické výpočty
8) Anorganická chemieChemické výpočty
9) Organická chemieOrganické sloučeniny, reakce, činidla, izomerie, konformace, konfigurace
10) Organická chemieUhlovodíky + deriváty, alifatické, alicyklické, aromatické – deriváty, reakce
11) Organická chemieTerpeny (isoprenoidy)
12) Organická chemieAlkoholy, Thioly, Fenoly
13) Organická chemieKarbooxylové kyseliny, Aminy, Amidy, Alkaloidy
14) BiochermieHeterocyklické sloučeniny + deriváty
15) BiochermieSacharidy
16) BiochermieLipidy
17) BiochermieChemické výpočty
18) BiochemieProteiny
19) BiochemieVitamíny, hormony, enzymy
20) BiochemieNukleové kyseliny

Biologie - rozpis lekcí

LekceObsah
1) Obecná biologieBuňka
2) GenetikaCytogenetika
3) GenetikaMolekulární genetika
4) GenetikaObecná, populační a lékařská genetika
5) Živé a neživé organismyViry, bakterie
6) ZoologieProtista, Animalia
7) Botanika + MykologieRostliny, Houby
8) Historie biologieEvoluce
9) EkologieProstředí a my
10) Biologie člověkaTkáně; krev + Cévní systém
11) Biologie člověkaDýchací + Trávicí systém
12) Biologie člověkaVylučovací systém
13) Biologie člověkaCNS + PNS, Endokrinní systém
14) Biologie člověkaPohybový aparát
15) Biologie člověkaOpakování

Fyzika - rozpis lekcí

LekceObsah
1) Základní orientace + Fyzikální veličinyVeličiny, jednotky SI, převody jednotek
2) Kinematika a dynamika hmotného bodu Mechanický pohyb hmotného bodu. Rychlost a zrychlení jako vektory. Typy pohybů z
kinematického hlediska. Newtonovy pohybové zákony a jejich aplikace. Hybnost. Inerciální a
neinerciální vztažná soustava, relativnost pohybu.
3) Práce a energie, mechanika tuhého tělesa
Vztah mezi prací a energií. Zákon zachování energie. Energie potenciální polohová a energie
kinetická. Charakteristika tuhého tělesa. Rotační pohyb z pohledu kinematického, dynamického a
energetického (moment síly, energie rotačního pohybu). Skládání a rozkládání sil.
4) Pohyby v tíhovém poli ZeměNewtonův gravitační zákon. Tíhové pole Země. Pohyby v homogenním (vrhy) a radiálním
(Keplerovy zákony, první a druhá kosmická rychlost) gravitačním poli Země. Kinematické a
energetické hledisko těchto pohybů.
5) Molekulárně kinetická teorie stavby látekZákladní poznatky molekulárně kinetické teorie stavby látek. Statistický a termodynamický přístup
k popisu jevů. Teplo, teplota, tlak. Veličiny mikrosvěta: relativní molekulová hmotnost, látkové
množství (Avogadrova konstanta), molární hmotnost a objem. Rozdílnosti plynů, kapalin a pevných
látek z hlediska termodynamiky.
6) Struktura a vlastnosti plynůIdeální plyn. Rychlost molekul. Střední kvadratická rychlost. Energie jedné částice. Teplota a tlak
plynů. Stavová rovnice pro ideální plyn. Děje (izochorický, izobarický, izotermický, adiabatický).
Kruhový děj ideálního plynu
7) Struktura a vlastnosti kapalin a pevných látekPovrchová vrstva kapalin, povrchové napětí. Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny (kapilární
jevy). Druhy deformace pevných těles. Normálové napětí, Hookův zákon a jeho fyzikální
interpretace (křivka deformace). Teplotní roztažnost kapalin a pevných látek.
8) Změny skupenství látekCharakteristika skupenských změn z hlediska molekulárně kinetické teorie. Prakticky zaměřená
hodina na výpočty, sestavování a výpočet kalorimetrických rovnic.
9) Elektrické pole, úvod do elektrických obvodů
Vznik elektrického pole. Náboj, elektrická síla (Coulombův zákon), intenzita elektrického pole.
Elektrický proud jako jev a jako veličina. Kovový vodič. Elektrický potenciál, práce v elektrickém
poli, elektrické napětí. Kapacita vodiče. Základní poznatky o vedení elektrického proudu látkami
(dielektrikum, plyny – výboje, kapaliny – elektrolýza, polovodiče typů P a N).
10) Stejnosměrný proudOdpor vodiče a jeho závislost na teplotě. Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Stejnosměrný proud.
Spojování rezistorů. Přeměny energie v elektrickém obvodu, výkon stejnosměrného proudu.
11) Mechanické kmitání a vlněníCharakteristika kmitavého pohybu, analogie s rovnoměrným pohybem po kružnici. Charakteristika
harmonického kmitání z hlediska kinematického, dynamického a energetického. Mechanický
oscilátor. Rezonance. Vznik a druhy mechanického vlnění. Huygensův princip. Úvod do akustiky,
vlastnosti zvuku.
12) Stacionární a nestacionární magnetické pole Charakteristika stacionárního pole trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče s proudem.
Magnetické pole dvou rovnoběžných vodičů s proudem souhlasného a opačného směru. Vznik
nestacionárního magnetického pole. Souvislost magnetického pole s polem elektrickým.
Elektromagnetická indukce. Faradayův zákon. Lenzův zákon. Pohyb elektrické částice v
homogenním magnetickém poli. Indukčnost vodiče. Vlastní indukce vodiče. Využití
elektromagnetické indukce v praxi, vznik střídavého proudu.
13) Střídavý proudPodmínky vzniku střídavého proudu a napětí. Obvody s rezistancí, induktancí a kapacitancí. Fázový
posun. Odpor střídavého obvodu. Efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí. Princip
elektromotoru na trojfázový proud. Přenos elektrické energie.
14) Elektromagnetické vlněníPodmínky vzniku elektromagnetického vlnění a jeho vlastnosti. Zákonitosti o šíření, porovnání s
mechanickým vlněním. Elektromagnetické spektrum. Přenos informace elektromagnetickým
vlněním.
15) Vlnové vlastnosti světlaFyzikální povaha světla. Šíření světla v optickém prostředí (rychlost, frekvence, vlnová délka, index
lomu). Disperze světla. Interference na tenké vrstvě, na dvojštěrbině, na optické mřížce. Ohyb
světla. Polarizace světla.
16) Geometrická optikaOptická soustava. Principy optického zobrazování. Zobrazování odrazem (rovinné a kulové
zrcadlo). Zobrazování lomem (tenké čočky). Zobrazovací rovnice. Rovnice pro příčné zvětšení.
Úhlové zvětšení. Vlastnosti vzniklých obrazů. Optické přístroje (lupa, mikroskop, Keplerův
dalekohled, Galileův dalekohled).
17) Fyzika elektronového obaluKorpuskulárně-vlnový dualismus. Fotoelektrický jev. Comptonův jev. Pravděpodobnostní
interpretace vlnové funkce. Kvantově mechanický model atomu. Orbital, kvantování energetických
stavů atomů.
18) Jaderná fyzika
Základní vlastnosti atomového jádra. Způsoby uvolňování jaderné energie. Jaderné přeměny.
Radioaktivita, záření α, β a γ. Poločas rozpadu. Aktivita zářiče. Zákon radioaktivní přeměny.
Klasifikace elementárních částic (standardní model). Detekce a urychlování elementárních částic.
19) Souhrnné opakovánívše
20) Souhrnné opakováníVše